Nieuwsbrief December 2017

Kinderopvangtoeslag 2018

Wijzigt er iets in uw situatie? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of het aantal opvanguren, of als uw kind naar de basisschool gaat, geef dit dan binnen 4 weken door aan de belastingdienst. Dit voorkomt dat u geld terug moet betalen. Als uw kind naar de basisschool gaat (als hij of zij 4 jaar wordt) is het belangrijk om de toeslag voor de dagopvang (gastouderopvang) te verwijderen en buitenschoolse opvang (gastouderopvang) aan te vragen. Vanaf 2018 krijgt u over maximaal € 5,91 per uur toeslag per kind, dit jaar was dit € 5,75. Wellicht krijgt u hierdoor meer toeslag, controleer dit voor het einde van het jaar.

Alternatieve ouderraadpleging (oudercommissie)

Het management van Dadim Gastouders vindt het belangrijk dat ouders/ verzorgers hen kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kinderen. De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen.

Tot op heden is het nog niet gelukt om een oudercommissie ingesteld te krijgen ondanks het feit dat wij hier op vele manieren aandacht aan hebben besteed. Meer informatie over hoe en wat wij doen om een oudercommissie te werven kunt u hier vinden.

GGD inspectie

Op 15 november is de GGD bij ons op bezoek geweest voor een jaarlijks inspectie. Tijdens deze inspectie komen vele onderdelen aan de orde. Een GGD inspecteur voert in opdracht van gemeente Eindhoven bij ons. De gastouders worden steekproefsgewijs (onaangekondigd) bezocht door een GGD inspecteur van de gemeente waar de gastouder geregistreerd staat.

Volgens de Wet Kwaliteit kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen bent u als gastouder en wij als gastouderbureau verplicht om te zorgen voor verantwoorde kinderopvang.

Dat betekent opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Het onderzoek

Een inspectiebezoek vindt meestal onaangekondigd plaats. De inspecteur vormt zich een oordeel aan de hand van:
 • Observaties: hoe gaat de gastouder met kinderen om? Doen ze dat conform het pedagogisch beleid?
 • De inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen.
 • Gesprekken met de gastouder over hun werkwijze.
 • Een gesprek met de houder van het gastouderbureau.
 • Documentenonderzoek, waaronder het reglement van de oudercommissie, het pedagogisch beleid, de risico-inventarisatie, diploma’s en de Verklaring(en) Omtrent het Gedrag.
 • De administratie van het gastouderbureau.
 • Schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie.
 • Vervolgens stelt de inspecteur vast of de kinderopvangvoorziening voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen.
Wij verwachten dat wij als gastouderbureau een positief inspectierapport zullen ontvangen. Wij zullen u in het kader van algemene ouderraadpleging op de hoogte houden. U kunt natuurlijk hier dit volgen.

Personen register 2018

In 2018 wordt het personenregister ingevoerd. Dit is ter vervanging van de huidige VOG’s.

Bewaard u deze goed! De huidige VOG moet zijn afgegeven na 1 maart 2013, controleer dit dus even. Begin 2018 kan ik de gastouders, huisgenoten, vrijwilligers, stagiaires koppelen in het register. Dit is de eerste 4 maanden nog gratis, daarna kost het eenmalig € 12,-. Ik hou de gastouders hiervan op de hoogte, u kunt nog niks doen.

Meldcode kindermishandeling

Als bijlage bij de meldcode is een sociale kaart toegevoegd waarin allerlei telefoonnummers en adressen vermeld staan van verschillende organisaties omtrent kindermishandeling en huiselijk geweld maar ook organisaties die zich bezig houden met opvoeding van kinderen.  De sociale kaarten zijn ook hier te vinden. 

Zo ook het Centrum voor Jeugd en gezin. Wist u bijvoorbeeld dat het CJG opvoedspreekuren houdt? Hier kunnen de ouders/opvoeders heen gaan als zij vragen hebben over de opvoeding of de ontwikkeling van kinderen. Het opvoedspreekuur is gratis en je kunt gebruik maken van 4 gesprekken.

Laatste nieuws

 • Positieve GGD-inspectie 2020

  Goed nieuws! Op 3 december 2020 is de GGD bij on...

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...