Wat betekent een signaal uit continue screening?

 • Als een persoon wegens een verdenking van overtreding of een misdrijf met de politie in aanraking is gekomen en de officier van justitie neemt de beslissing om te vervolgen, een schikkingsvoorstel te doen (transactie), of juist om daarvan af te zien (sepot), dan wordt dat doorgegeven aan de Justitiële informatiedienst, die deze beslissing noteert in de justitiële documentatie. Ook andere wijzigingen in de justitiële situatie, zoals bijvoorbeeld de afloop van een strafzaak, worden in de justitiële documentatie verwerkt.
 • Als een persoon werkzaam is in de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, of gastouderopvang, of inwonend bij een gastouder, dan valt hij onder de continue screening die op 1 maart 2013 is gestart. Dit betekent dat elke wijziging in de justitiële documentatie wordt doorgegeven aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Dienst Justis zal beoordelen of het nodig is om de persoon opnieuw te screenen. Als dat het geval is zal de Dienst Justis een signaal geven aan de toezichthouder voor de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang (de GGD). Hierbij wordt geen mededeling gedaan over het strafbare feit. Via de werkgever zal de persoon worden verzocht om opnieuw een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. Bij de beoordeling van die aanvraag zal de gehele justitiële documentatie worden betrokken en dus niet alleen de laatste wijziging.
 • Bij de continue screening van personen die werkzaam zijn in de kinderopvang zal vooral worden gelet op zeden- en geweldsmisdrijven, maar ook op diefstallen, indien in het aantal of de ernst ervan een belemmering wordt gezien voor een verantwoorde uitoefening van het werk met kinderen. Het is niet vereist dat de persoon is veroordeeld door de rechter. Ook als hij alleen maar wordt verdacht van een strafbaar feit, kan dit in de weg staan van de afgifte van een nieuwe VOG.
 • Het signaal in de continue screening is dus niets anders dan de mededeling aan de GGD, dat het nodig wordt gevonden dat de persoon een nieuwe VOG aanvraagt. De echte screening vindt pas plaats nadat de persoon zelf een aanvraag voor een VOG heeft ingediend. De persoon bepaalt dus zelf of hij opnieuw zult worden gescreend, of niet.
 • Is een signaal wel voldoende om iemand te ontslaan? Alleen het signaal dat het nodig is dat de persoon opnieuw een VOG aanvraagt is op zichzelf onvoldoende om de persoon te ontslaan. Pas als aan de persoon niet opnieuw VOG wordt verstrekt, zal sprake zijn van een grond om de persoon te ontslaan en daarvoor een procedure te starten. Het bezit van een VOG is voor werken in de kinderopvang namelijk wettelijk verplicht. De ontslagprocedure kent eigen regels die de werknemer beschermen. Die procedure staat los van de VOG-procedure.

Laatste nieuws

 • Positieve GGD-inspectie 2020

  Goed nieuws! Op 3 december 2020 is de GGD bij on...

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...